?roda, 16 Kwietnia 2014

Logowanie do serwisu obs?ugi lokator?w

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATOR

DABROWA G?RNICZA
UL. ADAMIECKIEGO 11
Centrala: 032 262 20 33
Sekretariat: 032 262 34 14
Fax: 032 262 43 31

Przetargi i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

ogłasza wybór ofert

na najem n/w lokali użytkowych wymagających przeprowadzenia prac remontowych przez przyszłego Najemcę

1. ul. Kościuszki 19 nr 8/3, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 50,70 m2  urządzenia techniczne: c.o., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (według poniesionych kosztów)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 30,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokal wymaga niżej wymienionych prac remontowych:

 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem oraz montaż licznika energii elektrycznej,
 • montaż wodomierza,
 • montaż grzejników,
 • remont w.c.,
 • wykonanie sufitów podwieszanych,
 • wykonanie podłóg,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • wymiana drzwi wewnętrznych.

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych. Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Najemca zwolniony jest z opłaty eksploatacyjnej na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj.5 lat.

Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców Wadium: 160,00 zł

2. ul. Kościuszki 19 nr 8/4, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 51,00 m2  urządzenia techniczne: c.o., zimna woda  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (według poniesionych kosztów)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 30,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokal wymaga remontu i wyposażenia wg poniższych wytycznych:

 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem oraz montaż licznika energii elektrycznej,
 • montaż wodomierza,
 • montaż grzejników,
 • wykonanie w.c.,
 • wykonanie sufitów podwieszanych,
 • wykonanie podłóg,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • wymiana drzwi wewnętrznych.

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych. Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Najemca zwolniony jest z opłaty eksploatacyjnej na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj.5 lat.

Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców Wadium: 160,00 zł

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokalu winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/ w terminie do 14.04.2014 r. do godz.14.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

 • dane osobowe lub dane firmy,
 • adres lokalu,
 • proponowaną stawkę eksploatacyjną,
 • proponowany rodzaj działalności,
 • ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
 • nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 16.04.2014 r. po godz.12.00. Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu. Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/. Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu. Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz Administracji nr IV przy ul. Kościuszki 19.

PRZETARG

Z A R Z Ą D

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR”

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/* i dla osób spoza Spółdzielni:

I. Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr II

1) przy ul. Legionów Polskich 135/21 o pow. 69,40m2, 4 izby, 10 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 154.580,40zł

2) przy ul. Legionów Polskich 137/81 o pow. 52,00m2, 3 izby, 5 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 116.428,00zł AOM Nr III

3) przy ul. Dąbrowskiego 24/99 o pow. 50,60m2, 3 izby, parter, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 112.700,00zł. AOM Nr IV

4) przy ul. Kościuszki 9A/15, o pow. 42,70m2, 4 izby, 2 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 82.358,37zł.

AOM Nr VI

5) przy ul. Wojska Polskiego 49/191, o pow. 50,50m2, 4 izby, 9 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 99.800,91zł.

6) przy ul. Adamieckiego 9/13 o pow. 24,70m2, 2 izby, 2 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 53.945,00zł.

7) przy ul. 1 Maja 30/57 o pow. 45,00m2, 3 izby, 3 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 101.745,00zł.

AOM Nr VII

8) przy ul. Krasińskiego 1/105, o pow. 46,60m2, 3 izby, 4 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 93.235,05zł.

9) przy ul. Majakowskiego 33/17 o pow. 28,70m2, 2 izby, parter, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 63.321,30zł

10) przy ul. Majakowskiego 9/50 o pow. 50,30m2, 3 izby, 4 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 107.995,00zł.

AOM Nr VIII

11) przy ul. Piłsudskiego 32/122, o pow. 49,87m2, 3 izby, 10 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 95.991,48zł.

AOM Nr IX

12) przy ul. Morcinka 16/10, o pow. 49,50m2, 3 izby, 2 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 112.484,70zł.

13) przy ul. Tysiąclecia 10/85 o pow. 50,10m2, 3 izby, 13 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 108.166,00zł.

II. Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych:

AOM Nr III

14) przy ul. Łukasińskiego 11/205 o pow. 49,80m2, 3 izby, 10 piętro, wartość wkładu mieszkaniowego wynosi 102.043,21zł.

15) przy ul. Łukasińskiego 11/68 o pow. 32,90m2, 3 izby, 6 piętro, wartość wkładu mieszkaniowego wynosi 73.082,48zł.

Uwaga: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty członków oczekujących, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU

1. Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

2. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2014r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł do każdego lokalu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
UWAGA! W przypadku ubiegania się o mieszkanie przez członka oczekującego, winien on - przy składaniu oferty - złożyć oświadczenie potwierdzające, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz przedłożyć zaświadczenie wydane przez zarządcę, administratora lub właściciela lokalu mieszkalnego o braku tytułu prawnego do lokalu, w którym posiada stały pobyt. Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu.

3. Lokale mieszkalne można oglądać w dniu 08.05.2014r. (czwartek) w godz.13.00-16.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr II – ul. Jaworowa 2 tel. 32/ 262-22-40

AOM Nr III – ul. Żeromskiego 12 tel. 32/ 262-03-40

AOM Nr IV – ul. Kościuszki 19 tel. 32/ 262-03-52

AOM Nr VI – ul. 1-go Maja 38A tel. 32/ 262-46-77

AOM Nr VII – ul. Majakowskiego 37 tel. 32/ 264-19-21

AOM Nr VIII - ul. Kasprzaka 46 tel. 32/ 264-25-72

AOM Nr IX – ul. Morcinka 12 tel. 32/ 268-94-17

4. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna złożyć deklarację członkowską, wnieść: wpisowe, wymagany udział, zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania.

5. Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

6. Koszt sporządzenia aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej.

7. Mieszkania przy ul. Łukasińskiego 11/205 o pow. 49,80m2 oraz Łukasińskiego 11/68 o pow. 32,90m2 (które po wniesieniu wkładu mieszkaniowego uzyskają status spółdzielczego lokatorskiego prawa) nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. Ofertę na poszczególne mieszkania lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.

8. Budynki, w których znajdują się lokale wystawione do przetargu nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

9. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.05.2014r. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu 16.05.2014r.

10. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

11. Zasady przetargu do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 262-50-55.

13. Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

 

 

                                                                   Dąbrowa Górnicza, dnia 15.04.2014 r.   

 

 

 

                           O G Ł O S Z E N I E

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”
ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych:

 

 

1.

§         ul. Legionów Polskich 105/2 kl. II,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  20,00 m2

§         spłata kredytu: 0,02 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,03 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 16,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł

Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

2.

§         ul. Legionów Polskich 147/1 kl. I,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej

§         powierzchnia:  16,00 m2

§         spłata kredytu: 0,01 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,02 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:   c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)

§         c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł

Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

 3.

§         ul. Legionów Polskich 143A/2     w pawilonie wolnostojącym, parter, wejście z zewnątrz pawilonu od strony budynku ul. Legionów Polskich 143

§         powierzchnia:  73,41 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)

§         c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 10,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla pozostałych najemców  pawilonu.

Wadium: 180,00 zł

4.

§         ul. 1 Maja 38A/2,    w pawilonie wolnostojącym, parter, wejście z zewnątrz

§         powierzchnia:  41,58 m2

§         urządzenia techniczne:   zimna woda, w.c.

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.07.2014 r.

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa.

Wadium: 130,00 zł

Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

 

 5.

§         ul. Wojska Polskiego 49/1A,      w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  58,50 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o.,  zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 11,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 150,00 zł

Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu od dnia 01.06.2014 r.

6.

§         ul. Tysiąclecia 12 nr A,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  20,00 m2

§         urządzenia techniczne:    ---

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  10,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:  biurowa,   handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

77.

§         ul. Morcinka 10,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz

§         powierzchnia:  21,80 m2

§         urządzenia techniczne:    c.o., przepływowy podgrzewacz wody, zimna woda

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  10,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:  biurowa,   handlowa   lub usługowa (magazyn) nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

8.

§         ul. Topolowa 26/5A,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową

§         powierzchnia:  16,30 m2

§         urządzenia techniczne:    ---

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:  biurowa,   handlowa   lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

9.

§         ul. Topolowa 22/1,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową

§         powierzchnia:  18,70 m2

§         spłata kredytu: 0,03 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,06 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:    możliwość podłączenia zimnej wody – ujecie zaślepione

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Branża:  biurowa,   handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

10.

§         ul. Topolowa 20/1,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  17,10 m2

§         urządzenia techniczne:    c.o., zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek P.W. i K.

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Branża:  biurowa,   handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

11.

§         ul. Topolowa 24/10,   w budynku mieszkalnym, taras,  wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  13,60 m2

§         spłata kredytu: 0,04 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,05 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:     c.w.u., zimna woda

§         c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek P.W. i K.

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Branża:  biurowa, handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

 

U W A G A :

 

 

SPÓŁDZIELNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OPÓŹNIENIE PRZEKAZANIA LOKALU, WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY.

 

 

 

* * *

 

 

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 28.04.2014 r. do godz.1400.

 

 

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,

- adres lokalu,

- proponowaną stawkę eksploatacyjną,,

- proponowany rodzaj działalności,

- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,

- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu
o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r.

Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

 

 

 

 

 

 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”.

 

 

OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 30.04.2014 r. po godz.1200.

 

 

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

   

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

 

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM
Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.

Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. 

Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

 

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31
 oraz w biurach Administracji.

 

 

                                                                             Dąbrowa Górnicza, dnia 15.04.2014 r.

 

 

                        O G Ł O S Z E N I E

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”
ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych wymagających  przeprowadzenia prac remontowych przez przyszłego Najemcę

1.

§         ul. Kościuszki 19 nr 8/3,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  50,70 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.  

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (według poniesionych kosztów)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 30,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Lokal wymaga niżej wymienionych prac remontowych:

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem  oraz montaż licznika energii elektrycznej,

- montaż grzejników,

- remont w.c.,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- wykonanie podłóg,

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana drzwi wewnętrznych.

 

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów.

 

Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych.

Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu.

 

Najemca zwolniony jest  z opłaty eksploatacyjnej  na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj.5 lat.

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców

Wadium: 160,00 zł

 

2.

§         ul. Kościuszki 19 nr 8/4,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  51,00 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (według poniesionych kosztów)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 30,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Lokal wymaga remontu i wyposażenia wg poniższych wytycznych:

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem  oraz montaż licznika energii elektrycznej,

- montaż grzejników,

- wykonanie w.c.,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- wykonanie podłóg,

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana drzwi wewnętrznych.

 

 

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów.

 

Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych.

Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu.

 

Najemca zwolniony jest  z opłaty eksploatacyjnej  na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj.5 lat.

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców

Wadium: 160,00 zł

 

 

 

* * *

 

 

 

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokalu winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 28.04.2014 r. do godz.1400.

 

 

 

 

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,

- adres lokalu,

- proponowaną stawkę eksploatacyjną,,

- proponowany rodzaj działalności,

- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,

- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu
o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r.

Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

 

 

 

 

 

 

 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”.

 

 

OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 30.04.2014 r. po godz.1200.

 

 

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

 

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM
Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.

 

Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. 

Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31
oraz  Administracji nr  IV przy ul. Kościuszki 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                 

                       

 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr I
ul. Ludowa 19A, tel. 032 262 19 94

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr II
ul. Jaworowa 2, tel. 032 262 22 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr III
ul. Żeromskiego 12, tel. 032 262 03 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IV
ul. Kościuszki 19, tel. 032 262 03 52   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr V
ul. Reymonta14/4D, tel. 032 262 03 33   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VI
ul. 1 Maja 38A, tel. 032 262 46 77   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VII
ul. Majakowskiego 37, tel. 032 264 19 21   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VIII
ul. Kasprzaka 46, tel. 032 264 25 72   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IX
ul. Morcinka 12, tel. 032 264 24 40, 032 268 94 17   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr X

ul. Topolowa 32, tel. 032 261 20 35

Czytaj więcej >


Nie pamiętam hasła
Panel adm. Zamknij