Pi?tek, 06 Marca 2015

Logowanie do serwisu obs?ugi lokator?w

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATOR

DABROWA G?RNICZA
UL. ADAMIECKIEGO 11
Centrala: 032 262 20 33
Sekretariat: 032 262 34 14
Fax: 032 262 43 31

Przetargi i Ogłoszenia

 PRZETARG

Z A R Z Ą D

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR”

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/* i dla osób spoza Spółdzielni:

I. Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 2

przy ul. Legionów Polskich 119/68 o pow. 37,60m2, 2 izby, VIII piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 73.838,70zł

AOM Nr 8

przy ul. Ofiar Katynia 49/20 o pow. 45,80m2, 3 izby, IV piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 58.807,00zł.

przy ul. Piłsudskiego 32/374 o pow. 35,24m2, 2 izby, parter, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 74.850,00zł.

II. Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 1

przy ul. Dąbskiego 5/37 o pow. 32,00m2, 2 izby, parter, wartość wkładu mieszkaniowego wynosi 62.218,70zł */Uwaga: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty członków oczekujących, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU

1. Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

2. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł do każdego lokalu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
UWAGA! W przypadku ubiegania się o mieszkanie przez członka oczekującego, winien on - przy składaniu oferty - złożyć oświadczenie potwierdzające, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz przedłożyć zaświadczenie wydane przez zarządcę, administratora lub właściciela lokalu mieszkalnego o braku tytułu prawnego do lokalu, w którym posiada stały pobyt. Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, bez cyfr po przecinku.

3. Lokale mieszkalne można oglądać w dniu 05.03.2015r. (czwartek) w godz.14.00-16.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 1 – ul. Ludowa 19A tel. 32/ 262 - 19 - 94

AOM Nr 2 – ul. Jaworowa 2 tel. 32/ 262 - 22 - 40

AOM Nr 8 – ul. Kasprzaka 46 tel. 32/ 264 - 25 - 72

4. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna złożyć deklarację członkowską, wnieść: wpisowe, wymagany udział, zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania.

5. Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

6. Koszt sporządzenia aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej.

7. Mieszkanie przy ul. Dąbskiego 5/37 (które po wniesieniu wkładu mieszkaniowego uzyska status spółdzielczego lokatorskiego prawa) nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. Ofertę na to mieszkanie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.

8. Budynki, w których znajdują się lokale wystawione do przetargu nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

9. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.03.2015r. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu 12.03.2015r.

10. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

11. Zasady przetargu do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 262-50-55.

13. Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dla Wykonawców wyłonionych w przetargu na realizację robót remontowych w 2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "L O K A T O R"

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie:

remontu instalacji elektrycznej WLZ 3 i 4 oraz WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20 w godz. 9.00 - 14.00. Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 16.03.2015r. do godziny 13.00 w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych:

1. ul. Ludowa 9/1, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej  powierzchnia: 14,50 m2  urządzenia techniczne: c.o., c.w.u. zimna woda  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł

2. ul. Legionów Polskich 115/1 kl. II, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 13,30 m2  spłata kredytu: 0,01 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,02 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.o.,zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 9,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł

3. ul. Legionów Polskich 133/2 kl. II w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej  powierzchnia: 13,00 m2  urządzenia techniczne: c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 11,20 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł

4. ul. Legionów Polskich 147/2 kl. I w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 37,40 m2  urządzenia techniczne: c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 16,70 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł

5. ul. Dąbrowskiego 36, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 33,00 m2  spłata kredytu: 0,07 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,16 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.w.u., zimna woda, w.c.  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców (nie handlowa). Wadium: 100,00 zł.

6. ul. Kołłątaja 6A/2 pawilon wolnostojący, jednokondygnacyjny, wejście z zewnątrz  powierzchnia: 32,00 m2  urządzenia techniczne: ---  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: pomieszczenie magazynowe Wadium: 100,00 zł.

7. ul. Królowej Jadwigi 25B/13, w pawilonie wolnostojącym, parter, wejście z zewnątrz pawilonu  powierzchnia: 130,20 m2  spłata kredytu: 0,09 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,13 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.o., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (wg ponoszonych kosztów)  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,40 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: handlowa lub usługowa. Wadium: 330,00 zł

8. ul. Topolowa 26/5A, w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową  powierzchnia: 16,30 m2  urządzenia techniczne: ---  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

9. ul. Topolowa 22/1, w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową  powierzchnia: 18,70 m2  spłata kredytu: 0,03 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,06 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: możliwość podłączenia zimnej wody – ujęcie zaślepione  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

10. ul. Topolowa 20/1, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 17,10 m2  urządzenia techniczne: c.o., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

11. ul. Topolowa 24/6, w budynku mieszkalnym, taras wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 51,90 m2  urządzenia techniczne: w.c., zimna woda, możliwość podłączenia ciepłej wody- ujęcie zaślepione  zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p.u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,50 zł/m2p.u. miesięcznie  VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 130,00 zł. Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

U W A G A: SPÓŁDZIELNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OPÓŹNIENIE PRZEKAZANIA LOKALU, WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/ w terminie do 16.03.2015 r. do godz.14.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,

- adres lokalu,

- proponowaną opłatę eksploatacyjną,

- proponowany rodzaj działalności,

- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,

- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 18.03.2015 r. po godz.12.00. Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu. Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/. Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu. Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych:

1. ul. Korczaka 2-4, pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi, parter, osobne wejście, okratowane okno  powierzchnia: 20,50 m2  urządzenia techniczne: brak instalacji c.o., instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, brak w.c.  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokal wymaga remontu i wyposażenia wg poniższych wytycznych:

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem oraz montaż licznika energii elektrycznej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz montaż grzejników,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie w.c.,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- wykonanie podłóg,

- wykonanie tynków ścian oraz malowanie ścian i sufitów.

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych. Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Najemca zwolniony jest z opłaty eksploatacyjnej na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. 5 lat. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

2. ul. Korczaka 6-8, pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi, parter, osobne wejście, trzy okna  powierzchnia: 23,44 m2  urządzenia techniczne: brak instalacji c.o., instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, brak w.c.  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokal wymaga remontu i wyposażenia wg poniższych wytycznych:

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem oraz montaż licznika energii elektrycznej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz montaż grzejników,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie w.c.,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- wykonanie podłóg,

- wykonanie tynków ścian oraz malowanie ścian i sufitów.

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych. Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Najemca zwolniony jest z opłaty eksploatacyjnej na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. 5 lat. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/ w terminie do 16.03.2015 r. do godz.14.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,

- adres lokalu,

- proponowaną opłatę eksploatacyjną,

- proponowany rodzaj działalności,

- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,

- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 18.03.2015 r. po godz.12.00. Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu. Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/. Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu. Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr I
ul. Ludowa 19A, tel. 032 262 19 94

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr II
ul. Jaworowa 2, tel. 032 262 22 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr III
ul. Żeromskiego 12, tel. 032 262 03 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IV
ul. Kościuszki 19, tel. 032 262 03 52   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr V
ul. Reymonta14/4D, tel. 032 262 03 33   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VI
ul. 1 Maja 38A, tel. 032 262 46 77   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VII
ul. Majakowskiego 37, tel. 032 264 19 21   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VIII
ul. Kasprzaka 46, tel. 032 264 25 72   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IX
ul. Morcinka 12, tel. 032 264 24 40, 032 268 94 17   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr X

ul. Topolowa 32, tel. 032 261 20 35

Czytaj więcej >


Nie pamiętam hasła
Panel adm. Zamknij