Nabycie mieszkania

Nabycie mieszkania

Zasady zgłaszania nabycia spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych/użytkowych/garaży w SM LOKATOR

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi osobistego stawiennictwa w Spółdzielni, prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad dotyczących zgłaszania nabycia spółdzielczych własnościowych praw do lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.  

W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego / użytkowego / garażu prosimy o wykonanie kopii dokumentu potwierdzającego nabycie lokalu* oraz wydrukowanie i wypełnienie druków:

  • zgłoszenia nabycia lokalu,
  • oświadczenia śmieciowego (o liczbie osób zamieszkałych w lokalu),
  • oświadczenia o przejęciu wyniku rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania, energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków,
  • wniosku o ustalenie zaliczek na dostawę zimnej wody  w tym zaliczki na koszty podgrzania wody.

    w/w druki do pobrania na dole strony

Kopię dokumentu nabycia oraz wypełnione i podpisane druki prosimy umieścić w kopercie z opisem „DZIAŁ CZŁONKOWSKI” którą następnie należy dostarczyć do siedziby Zarządu Spółdzielni  przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej i wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującej się przed wejściem do budynku lub przesłać drogą pocztową na adres:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR”. ul. Adamieckiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Powyższy komplet dokumentów można również zeskanować i przesłać w formie załączników drogą elektroniczną na adres : tzc@lokator.com.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Członkowskim pod numerem 32 262 20 33 do 35; 32 262 50 55.  

Osoby, które nabyły prawo odrębnej własności do lokalu będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” proszone są o kontakt telefoniczny w celu omówienia sposobu realizacji zgłoszenia nabycia tego lokalu.

* Dokumentem potwierdzającym nabycie lokalu są m.in. akt notarialny kupna, darowizny, zamiany, podziały majątku, etc. / notarialny akt poświadczenia dziedziczenia / postanowienie sądu o nabyciu spadku, przysądzenie własności lokalu lub inny dokument na podstawie którego  nastąpiło nabycie lokalu