Nabycie mieszkania

Nabycie mieszkania

Zasady zgłaszania nabycia praw do lokali mieszkalnych/użytkowych/garaży w SM „LOKATOR”

W przypadku nabycia prawa do lokalu mieszkalnego /użytkowego/ garażu prosimy o wykonanie kopii dokumentu potwierdzającego nabycie lokalu* oraz wydrukowanie i wypełnienie druków:

  • zgłoszenia nabycia lokalu,
  • oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu,
  • oświadczenia o przejęciu wyniku rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania, energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków,
  • wniosku o ustalenie zaliczek na dostawę zimnej wody  w tym zaliczki na koszty podgrzania wody.

Niniejsze druki można pobrać poniżej.

Kopię dokumentu nabycia oraz wypełnione i podpisane druki należy dostarczyć do siedziby Zarządu Spółdzielni  przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej lub przesłać drogą pocztową na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR”
„Dział Członkowski”
ul. Adamieckiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Powyższy komplet dokumentów można również zeskanować i przesłać w formie załączników drogą elektroniczną na adres: tzc@lokator.com.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Członkowskim pod numerem 32 262 20 33: 32 262 20 34: 32 262 20 35; 32 262 50 55.  

*Dokumentem potwierdzającym nabycie lokalu są m.in. akt notarialny kupna, darowizny, zamiany, podziały majątku, etc. / notarialny akt poświadczenia dziedziczenia / postanowienie sądu o nabyciu spadku, przysądzenie własności lokalu lub inny dokument, na podstawie którego nastąpiło nabycie lokalu.