LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Z A R Z Ą D 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert na:

ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i  przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)  lokalu mieszkalnego:  

przy ul. Cieplaka 21/30 w Dąbrowie Górniczej o pow. 37,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, IV piętro, brak ogrzewania – możliwość zainstalowania ogrzewania etażowego gazowego lub elektrycznego, wartość rynkowa prawa własności 148 485,00 zł  

ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

przy ul. Morcinka 10/85 w Dąbrowie Górniczej o pow. 50,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, XIII piętro, wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  200 749,38 zł,

przy ul. Tysiąclecia 4/134 w Dąbrowie Górniczej o pow. 50,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, parter, wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  200 736,15 zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

W lokalach mieszkalnych nie ma zameldowanych osób.

Pisemną ofertę należy wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki umieszczonej przed siedzibą Zarządu Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej w terminie do dnia 18.01.2022 r. do godz. 15:00. Na kopercie musi być zamieszczona informacja:
„Przetarg na mieszkanie przy ul. ………………..”.

Wadium w wysokości:

- 14 900,00 zł   –  dot. ul. Cieplaka 21/30,

- 20 100,00 zł   –  dot. ul. Morcinka 10/85,

- 20 100,00 zł   –  dot. ul. Tysiąclecia 4/134,

należy wpłacić na konto Spółdzielni 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 w terminie do dnia 17.01.2022r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Wadium osoby wygrywającej przetarg na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).

Zaoferowana wartość wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż cena wywoławcza  podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych.

Lokale mieszkalne można oglądać w dniu 10.01.2022r. (poniedziałek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 3 – ul. Reymonta 14/4d   (dot. ul. Cieplaka 21/30), tel. 32 262-03-33
AOM Nr 6 - ul. Morcinka 12 (dot. ul. Morcinka 10/85, ul. Tysiąclecia 4/134), tel. 32 264-24-40

W terminie do 21.02.2022r., osoba, której oferta zostanie wybrana na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, winna wnieść zaoferowaną wartość rynkową ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania w kwocie 381,30 zł (dot. ul. Cieplaka 21/30).

W terminie do 21.02.2022r., osoba, której oferta zostanie wybrana na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, winna wnieść zaoferowaną wartość wkładu mieszkaniowego ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania w kwocie 381,30 zł (dot. ul. Morcinka 10/85 oraz ul. Tysiąclecia 4/134).

Jeżeli ww. czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg, złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

Po wniesieniu wkładu mieszkaniowego mieszkanie uzyskuje status spółdzielczego lokatorskiego prawa i nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego (dot. ul. Morcinka 10/85, ul. Tysiąclecia 4/134).       

Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.01.2022r.  

Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu 20.01.2022r.   

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników

„Regulamin zasiedlania lokali odzyskanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej” zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (32) 262-50-55.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl