LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Z A R Z Ą D 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następującego lokalu mieszkalnego:

AOM 5
przy ul. Piłsudskiego 32/491 o pow. 62,89 m2, 3 pokoje, kuchnia, IX piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 204 253,00 zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

1.Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie.

2.Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2020r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00 zł.

3.Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

4.Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).

5.Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 08.10.2020r. (czwartek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 5 - ul. Kasprzaka 46, tel. 32/ 264-25-72

6.W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert.

7.Jeżeli w/w czynność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

8.Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2020r.  

9.Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu 15.10.2020r.  

10.Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

11.Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

12.Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (32) 262-50-55.

13.Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl