LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Z A R Z Ą D 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert: na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następującego lokalu mieszkalnego:

AOM 1
przy ul. Dąbrowskiego 34/62 o pow. 32,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, VI piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 106 438,00 zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie.

W lokalu nie ma zameldowanych osób.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2021r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej.

Wadium w wysokości 10 643,80 PLN należy wpłacić na konto Spółdzielni 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 w terminie do dnia  15.02.2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 08.02.2021r. (poniedziałek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 2 - ul. Kościuszki 19, tel. (32) 262-03-40

W terminie do 22.03.2021r., osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę przekształceniową w wysokości 179,29 zł.

Jeżeli w/w czynność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie lub osoba, która wygrała przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.02.2021r.  

Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu  18.02.2021r.  

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

„Regulamin zasiedlania lokali odzyskanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej” zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (32) 262 50 55.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl