LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Z A R Z Ą D 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert na: Ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i  przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)  lokalu mieszkalnego: 

przy ul. Kościuszki 24/3 w Dąbrowie Górniczej o pow. 32,00 m2 , 2 pokoje, kuchnia, 1 piętro,  wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 127 831,00 zł

przy ul. Tysiąclecia 6/73 w Dąbrowie Górniczej o pow. 50,90 m2 , 2 pokoje, kuchnia, 7 piętro,  wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 226 196,00 zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

W lokalu mieszkalnym:

  • nie ma osób zameldowanych (dot. ul. Tysiąclecia 6/73)
  • zameldowane są 2 osoby – wszczęto procedurę administracyjną o wymeldowanie z pobytu stałego osób zameldowanych w lokalu (dot. Kościuszki 24/3)

Pisemną ofertę należy wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki umieszczonej przed siedzibą Zarządu Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej w terminie do dnia 12.07.2022 r. do godz. 15:00. Na kopercie musi być zamieszczona informacja: „Przetarg na mieszkanie przy ul…………………”.

Wadium w wysokości:

- 12 800,00 zł – dot. ul. Kościuszki 24/3

-22 700,00 zł – dot. Tysiąclecia 6/73

należy wpłacić na konto Spółdzielni 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 w terminie do dnia 11.07.2022 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Wadium osoby wygrywającej przetarg na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej,  a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).

Lokale mieszkalne można oglądać w dniu 06.07.2022r. (środa) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 2   - ul. Kościuszki 19  (dot. ul . Kościuszki 24/3) tel.32 262 03 40

AOM Nr 6 – ul. Morcinka 12 ( dot. ul. Tysiąclecia 6/73) tel.32 264 24 40

W terminie do 16.08.2022 r., osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę przekształceniową w wysokości 19,78 zł oraz opłatę za wycenę mieszkania w kwocie 393,60 zł (dot. Kościuszki 24/3).

W terminie do 16.08.2022 r., osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę przekształceniową w wysokości 249,74 zł (dot. Tysiąclecia 6/73).

Jeżeli ww. czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg, złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2022 r.  

Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu 14.07.2022 r.  

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników

„Regulamin zasiedlania lokali odzyskanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej” zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (32) 262-50-55.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl