LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Z A R Z Ą D
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg w formie wyboru ofert na:

ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i  przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)  lokali mieszkalnych: 

AOM 4
przy ul. Wojska Polskiego 49/29  w Dąbrowie Górniczej o pow. 39,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, I piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 189 856,00 zł

AOM 5
przy ul. Kasprzaka 58/107  w Dąbrowie Górniczej o pow. 48,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, III piętro,  wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 213 000,00 zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

1. Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

2. W lokalach mieszkalnych :

- nie ma osób zameldowanych ( dotyczy. ul. Wojska Polskiego 49/29).

  - zameldowane są 2 osoby – wszczęto procedurę administracyjną o wymeldowanie z pobytu stałego  osób zameldowanych w lokalu (dotyczy ul. Kasprzaka 58/107).

3. Pisemną ofertę należy wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki umieszczonej w Dziale Członkowskim  w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej w terminie do dnia 14.05.2024 r. do godz. 15:00. Na kopercie musi być zamieszczona informacja: „Przetarg na mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 49/29” , „Przetarg na mieszkanie przy Kasprzaka 58/107” 

4. Wadium w wysokości:

- 19 000,00 zł - dot. Wojska Polskiego 49/29

- 21 300,00 zł - dot. Kasprzaka 58/107

należy wpłacić na konto Spółdzielni 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

w terminie do dnia 13.05.2024 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. 

5. Wadium osoby wygrywającej przetarg na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

6. Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywoławcza podana  w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych. 

7. Lokale mieszkalne można oglądać w dniu 08.05.2024r. (środa) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją: 

            AOM Nr 4 - ul. 1 Maja 38A – tel. (32)262 46 77( dotyczy Wojska Polskiego 49/29).

            AOM Nr 5 - ul.  Kasprzaka 46 -  tel. (32)264 25 72 (dotyczy Kasprzaka 58/107);

8. W terminie do 17.06.2024 r., osoba, której oferta zostanie wybrana na ustalenie pierwszeństwa   ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, winna wnieść zaoferowaną wartość rynkową ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę przekształceniową w wysokości 13,28 zł (dot. Wojska Polskiego 49/29).

9. W terminie do 17.06.2024 r. osoba, której oferta zostanie wybrana na ustalenie pierwszeństwa   ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, winna wnieść zaoferowaną wartość rynkową ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę przekształceniową w wysokości 269,42 zł.(dot. Kasprzaka 58/107).

10. Jeżeli ww. czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg, złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

11. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.05.2024 r.  

12. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej – Dział Członkowski w dniu 16.05.2024 r.   

13. Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

14. „Regulamin zasiedlania lokali odzyskanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej” zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (32) 262-50-55.

16. Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl