LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Z A R Z Ą D 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następującego lokalu mieszkalnego:

AOM 1
ul. Legionów Polskich 113/27
o pow. 63,40 m2, 3 pokoje, kuchnia, II piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 210 224,00 zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

1. Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie.

2. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2020r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni wadium w kwocie 3000,00 (druk oferty oraz druk na wpłatę wadium do pobrania na  stronie internetowej www.lokator.com.pl – PRZETARGI  I OGŁOSZENIA – LOKALE MIESZKALNE)

3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

4. Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).

5. Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 07.12.2020r. (poniedziałek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM Nr 1 - ul. Jaworowa 2        tel. (32) 262-19-94

6. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert.

7. Jeżeli w/w czynność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

8. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2020r.  

9. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu  17.12.2020r.  

10. Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

11. Zasady  przetargu  zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

12. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (32) 262-50-55.

13. Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl