Projekt kodeksu dobrych praktyk

Projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Przedstawiamy w załączeniu projekt Kodeksu przygotowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
Prosimy o zgłaszanie uwag do Kodeksu w terminie do końca grudnia 2018 roku pod adres e-mail: poczta@lokator.com.pl
Zgłoszone uwagi Spółdzielnia przekaże do Związku Rewizyjnego.