LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

PRZETARG - LOKALE MIESZKALNE
Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

I. Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 3

przy ul. Norwida 5/39 o pow. 60,20 m2, 3 pokoje, kuchnia, IV piętro, wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  142 146,56 zł
W/w lokal obciążony jest kredytem mieszkaniowym.  Miesięczne raty w 2019 r. wynoszą 205,88zł
i będą wyliczane corocznie na podstawie ustalonego normatywu (obecnie 3.42). Oddłużenie mieszkania, zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity Dz.U.2016.1779 z późniejszymi zmianami) nastąpi z dniem 31.12.2022r. Wysokość spłat kredytu do 31.12.2022r. wynosi ok. 8 500,00zł. Bliższych informacji udziela Dział Członkowski.

II. Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 3

przy ul. Norwida 29/8 o pow. 35,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, II piętro,  wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 102 000,00 zł

przy ul. Królowej Jadwigi 25/108 o pow. 34,80 m2, 1 pokój (przedzielony ścianą działową), kuchnia (ślepa), X piętro, 
wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 107 618,00 zł

AOM Nr 5

przy ul. Kasprzaka 42/18 o pow. 47,80 m2, 3 pokoje, kuchnia, parter, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 153 331,00 zł

przy ul. Kozubka 10/62 o pow. 37,70 m2, 2 pokoje ( przechodnie ), kuchnia, II piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 98 441,00 zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni wadium w kwocie 3000,00 zł ( druk na wpłatę w Dziale Członkowskim).

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej (lub wkładu mieszkaniowego), a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania lub wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).

Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 10.10.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 3 - ul. Reymonta 14/4D                    tel. 32/ 262 03 33
AOM Nr 5 - ul. Kasprzaka 46                          tel. 32/ 264 25 72

W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert.

Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

Lokal mieszkalny przy ul. Norwida 5/39 po wniesieniu wkładu mieszkaniowego uzyska status spółdzielczego lokatorskiego prawa i nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.10.2019r.  

Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  17.10.2019r.  

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

 

OGŁOSZENIE - LOKALE UŻYTKOWE
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR" ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych

Lokal użytkowy w zasobach Administracji nr 1 (siedziba ul. Jaworowa 2 w Dąbrowie Górniczej)

 1. ul. Jaworowa 2 , w pawilonie wolnostojącym na piętrze.  
powierzchnia:  12,30 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda i w c na korytarzu
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)
zimna woda (wg. ilości osób)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  15,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników
Wadium: 100,00 zł.

2. ul. Ludowa 11 nr 2 , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz.  
powierzchnia:  3,50 m2
urządzenia techniczne:  inst. elektryczna,
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: handlowa lub usługowa nie uciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
Wadium: 100,00 zł.

3. ul. Legionów Polskich 131A, w pawilonie wolnostojącym, parter wejście do lokalu z zewnątrz
powierzchnia:  135,00 m2
urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, c.o. , w c.
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
spłata kredytu: 1,02 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 1,50 zł miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  15,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla pozostałych najemców pawilonu.
Wadium: 350,00 zł

4. ul. Legionów Polskich 141 kl. IV,  w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  
powierzchnia:  13,10 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna i ciepła woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
c.w.u  - rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 12,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
Wadium: 100,00 zł.

5. ul. Grynia 11 nr 1,  w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  
powierzchnia:  34,53 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej               do celów c. o (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
spłata kredytu:  0,24 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,18 zł miesięcznie
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 12,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.12.2019 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
Wadium: 100,00 zł.

Lokal użytkowy w zasobach Administracji nr 2 (siedziba ul. Kościuszki 19 w Dąbrowie Górniczej)

 6. ul. Łukasińskiego 9, w  pawilonie wolnostojącym na parterze
powierzchnia:  183,60 m2 z lokalem związane jest prawo do korzystania z piwnic o pow. 125,90 m2
urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, ogrzewanie własne gazowe, w c.
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. lokalu plus 0,93 zł/m2  p. u. piwnic miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  10,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.10.2019 r.
Branża:  biurowa, handlowa  lub usługowa.
Wadium: 450,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 3 (siedziba ul. Reymonta 14/4D w Dąbrowie Górniczej)

7. ul. Królowej Jadwigi 25 B/8 w pawilonie wolnostojącym ,  wejście z zewnątrz pawilonu
powierzchnia:  8,70 m2
urządzenia techniczne:   możliwość podłączenia zimnej wody
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,30 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa.
Wadium: 100,00 zł.

8. ul. Królowej Jadwigi 25B/13,  w pawilonie wolnostojącym, wejście z zewnątrz pawilonu.  
powierzchnia:  130,20 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej               do celów c.o (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
spłata kredytu: 0,09 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,13 zł miesięcznie
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: handlowa lub usługowa.
Wadium: 320,00 zł.

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 5 (siedziba ul. Kasprzaka 46 w Dąbrowie Górniczej)

9. ul. Piłsudskiego 32 /XI, w  budynku mieszkalnym, parter wejście do lokalu z zewnątrz
powierzchnia:  173,00 m2
urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, ciepła ,c.o. , w c.
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)
c.w.u  - rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  22,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 450,00 zł 

 Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 6 (siedziba ul. Morcinka 12 w Dąbrowie Górniczej)

10. ul. Morcinka 12/VII, w piwnicy  pawilonu wolnostojącego, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz
powierzchnia:  213,20 m2
urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, istnieje możliwość podłączenia c.o.
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 530,00 zł

11. ul. Graniczna 10,  pawilon  wolnostojący, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz
powierzchnia:  72,00 m2
urządzenia techniczne:  brak
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u.  miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 30.11.2019 r.
Branża:  magazyn, działalność usługowa.
Wadium: 200,00 zł

12. ul. Tysiąclecia 10/A,  w budynku mieszkalnym ,parter, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz
powierzchnia:  16,90 m2
urządzenia techniczne:  instalacja  elektryczna
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u.  miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.03.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
Branża:  magazyn.
Wadium: 100,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 7 (siedziba ul. Topolowa 32 w Dąbrowie Górniczej)

13. ul. Topolowa 26/5A , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej
powierzchnia:  16,30 m2
urządzenia techniczne:    -------
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.   

U W A G A: SPÓŁDZIELNIA  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  EWENTUALNE OPÓŹNIENIE  PRZEKAZANIA  LOKALU,  WYNIKAJĄCE  Z  PRZYCZYN LEŻĄCYCH  PO  STRONIE  DOTYCHCZASOWEGO  NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 21.10.2019 r. do godz.15.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:
- dane osobowe lub dane firmy,
- adres lokalu,
- proponowaną wysokość opłaty eksploatacyjnej,
- proponowany rodzaj działalności,
- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018.1000). 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU  W  OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY  BEZ  ZAŁĄCZONEGO  DOWODU  WPŁATY  WADIUM  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu  23.10.2019 r. po godz.12.00

 Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM  ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM  Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.
Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO S.A  dla rachunków płatnych a`vista.
Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.
Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.