LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

PRZETARG
Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następujących lokali mieszkalnych:

AOM 5
przy ul. Kozubka 10/56
o pow. 37,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, I piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 89 215, 22 zł

 AOM 6
przy ul. Janowskiej 6/16
o pow. 37,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, III piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 113 024,00 zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

1.Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

2.Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2020r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł.

3.Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

4.Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).

5.Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 09.06.2020r. (wtorek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 5 - ul. Kasprzaka 46                 tel. 32/ 264-25-72
AOM Nr 6 – ul. Morcinka 12                  tel. 32/ 264-24-40

6.W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania w kwocie 356,70 zł – dot. ul. Kozubka 10/56 oraz ul. Janowskiej 6/16.

7.Warunkiem koniecznym do zawarcia aktu notarialnego dla lokalu przy ul. Kozubka 10/56 oraz ul. Janowskiej 6/16 jest wniesienie opłaty przekształceniowej, której wysokość zostanie podana przed ustaleniem terminu zawarcia aktu.

8.Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

9.Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.06.2020r.  

10.Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  18.06.2020r.  

11.Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

12.Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

13.Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 32 262-50-55.

14.Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

O G Ł O S Z E N I E
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 1 (siedziba ul. Jaworowa 2 w Dąbrowie Górniczej)

1.ul. Legionów Polskich 143 nr. 5,  w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  

powierzchnia:  37,10 m2
urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
spłata kredytu: 0,04 zł/ miesięcznie.
odsetki od kredytu: 0,01 zł/ miesięcznie.
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 12,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 30.06.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
Wadium: 100,00 zł

2.ul. Legionów Polskich 115 kl. II,  w budynku mieszkalnym, wejście z zewnątrz.  

powierzchnia:  13,30 m2
urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
spłata kredytu: 0,01 zł/ miesięcznie.
odsetki od kredytu: 0,01 zł/ miesięcznie.
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 16,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.10.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
Wadium: 100,00 zł

3.ul. Legionów Polskich 131 A , w pawilonie wolnostojącym na parterze, wejście z korytarza.  

powierzchnia:  18,50 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  13,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.08.2020 r.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
Wadium: 100,00 zł

4.ul. Jaworowa 2 , w pawilonie wolnostojącym na piętrze.  

powierzchnia:  12,30 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda i w c na korytarzu
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)
zimna woda (wg. ilości osób)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  15,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
Wadium: 100,00 zł

Lokal użytkowy w zasobach Administracji nr 2 (siedziba ul. Kościuszki 19 w Dąbrowie Górniczej)

5.ul. Kościuszki 19,  w budynku mieszkalnym, parter.  

powierzchnia:  6,73 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 16,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.07.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
Wadium: 100,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 3 (siedziba ul. Reymonta 14/4D w Dąbrowie Górniczej)

6.ul. Królowej Jadwigi 25 B/8 w pawilonie wolnostojącym , wejście z zewnątrz pawilonu.

powierzchnia:  8,70 m2
urządzenia techniczne:   możliwość podłączenia zimnej wody
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,30 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa.
Wadium: 100,00 zł

7.ul. Królowej Jadwigi 25B/3,  w pawilonie wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, wejście z zewnątrz budynku. 

powierzchnia:  82,80 m2
urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (nieopomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
spłata kredytu: 0,06 zł/ miesięcznie.
odsetki od kredytu: 0,03 zł/ miesięcznie.
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: działalność handlowa lub usługowa.
Wadium: 210,00 zł

8.ul. Królowej Jadwigi 25B/4,  w pawilonie wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, wejście z zewnątrz budynku. 

powierzchnia:  43,50 m2
urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (nieopomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
spłata kredytu: 0,03 zł/ miesięcznie.
odsetki od kredytu: 0,02 zł/ miesięcznie.
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 10,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: działalność handlowa lub usługowa.
Wadium: 120,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 5 (siedziba ul. Kasprzaka 46 w Dąbrowie Górniczej)

9.ul. Piłsudskiego 32 nr V,  w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz.  

powierzchnia:  253,00 m2
urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 10,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 01.09.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
Branża: handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
Wadium: 650,00 zł                            

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 6 (siedziba ul. Morcinka 12 w Dąbrowie Górniczej)

10.ul. Graniczna 10,  pawilon  wolnostojący, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz

powierzchnia:  72,00 m2
urządzenia techniczne:  brak
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u.  miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  magazyn, działalność usługowa.
Wadium: 200,00 zł

11.ul. Tysiąclecia 10/A,  w budynku mieszkalnym ,parter, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz

powierzchnia:  16,90 m2
urządzenia techniczne:  instalacja  elektryczna
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u.  miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  magazyn.
Wadium: 100,00 zł 

12.Tysiąclecia 8, w budynku mieszkalnym, wejście z zewnątrz.  

powierzchnia:  31,90 m2
urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna woda, w c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
spłata kredytu: 0,05 zł/ miesięcznie.
odsetki od kredytu: 0,02 zł/ miesięcznie.
opłata eksploatacyjna wywoławcza: 10,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.07.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
Branża: działalność handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł

13.ul. Topolowa 26/5A , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej

powierzchnia:  16,30 m2
urządzenia techniczne:    -------
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.   

 U W A G A: SPÓŁDZIELNIA  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  EWENTUALNE OPÓŹNIENIE  PRZEKAZANIA  LOKALU,  WYNIKAJĄCE  Z  PRZYCZYN LEŻĄCYCH  PO  STRONIE  DOTYCHCZASOWEGO  NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 15.06.2020 r. do godz.15.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,
- adres lokalu,
- proponowaną wysokość opłaty eksploatacyjnej,
- proponowany rodzaj działalności,
- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018.1000). 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU  W  OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY  BEZ  ZAŁĄCZONEGO  DOWODU  WPŁATY  WADIUM  NIE  BĘDĄ ROZPATRYWANE.            

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu  17.06.2020 r. po godz.12.00

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM  ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM  Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.
Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO S.A  dla rachunków płatnych a`vista.
Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.