OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych:

Lokal użytkowy w zasobach Administracji nr 1 (siedziba ul. Jaworowa 2 w Dąbrowie Górniczej)

1. ul. Jaworowa 2 , w pawilonie wolnostojącym na piętrze.  

 • powierzchnia:  12,30 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda i w.c na korytarzu
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)
 • zimna woda (wg. ilości osób)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  15,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
 • Wadium: 100,00 zł.

2. ul. Legionów Polskich 141 kl. IV,  w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  

 • powierzchnia:  13,10 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna i ciepła woda, w c.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • c.w.u  - rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u (opomiarowane)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 12,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
 • Wadium: 100,00 zł.

3. ul. Grynia 11 nr 1,  w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  

 • powierzchnia:  34.53 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda, w c.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c. o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • spłata kredytu: 0,24 zł miesięcznie
 • odsetki od kredytu: 0,18 zł miesięcznie
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 12,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.12.2019 r.
 • Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
 • Wadium: 100,00 zł.

4. ul. Ludowa 19A,  w pawilonie wolnostojącym, wejście z zewnątrz.

 • powierzchnia:  91,54 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna i ciepła woda, w c.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 11,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 30.09.2019 r.
 • Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
 • Wadium: 250,00 zł.

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 3 (siedziba ul. Reymonta 14/4D w Dąbrowie Górniczej)

4. ul. Królowej Jadwigi 25 B/8 w pawilonie wolnostojącym ,  wejście z zewnątrz pawilonu

 • powierzchnia:  8,70 m2
 • urządzenia techniczne: możliwość podłączenia zimnej wody
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,30 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa.
 • Wadium: 100,00 zł.

5. ul. Królowej Jadwigi 25B/13,  w pawilonie wolnostojącym, wejście z zewnątrz pawilonu.  

 • powierzchnia:  130,20 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda, wc.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • spłata kredytu: 0,09 zł miesięcznie
 • odsetki od kredytu: 0,13 zł miesięcznie
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża: handlowa lub usługowa.
 • Wadium: 320,00 zł.

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 5 (siedziba ul. Kasprzaka 46 w Dąbrowie Górniczej)

6. ul. Piłsudskiego 32 /IX, w  budynku mieszkalnym, parter wejście do lokalu z zewnątrz

 • powierzchnia:  53,94 m2
 • urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, c.o, wc.
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  12,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:  handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
 • Wadium: 150,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 6 (siedziba ul. Morcinka 12 w Dąbrowie Górniczej)

7. ul. Morcinka 12/VII, w piwnicy  pawilonu wolnostojącego, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz

 • powierzchnia:  213,20 m2
 • urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, istnieje możliwość podłączenia c.o.
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:  handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
 • Wadium: 530,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 7 (siedziba ul. Topolowa 32 w Dąbrowie Górniczej)

8. ul. Topolowa 26/5A , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej

 • powierzchnia:  16,30 m2
 • urządzenia techniczne:    -------
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
 • Wadium: 100,00 zł.   

U W A G A : SPÓŁDZIELNIA  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  EWENTUALNE OPÓŹNIENIE  PRZEKAZANIA  LOKALU,  WYNIKAJĄCE  Z  PRZYCZYN LEŻĄCYCH  PO  STRONIE  DOTYCHCZASOWEGO  NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 29.07.2019 r. do godz.15.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

 • dane osobowe lub dane firmy,
 • adres lokalu,
 • proponowaną wysokość opłaty eksploatacyjnej,
 • proponowany rodzaj działalności,
 • ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
 • nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018.1000). 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU  W  OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY  BEZ  ZAŁĄCZONEGO  DOWODU  WPŁATY  WADIUM  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 31.07.2019 r. po godz.12.00

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM  ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM  Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.
Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO S.A  dla rachunków płatnych a`vista.
Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.
Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.