OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych

Lokal użytkowy znajdujący się w zasobach Administracji nr 1 (siedziba ul. Jaworowa 2 w Dąbrowie Górniczej)

1. ul. Legionów Polskich 141 kl. IV , w budynku mieszkalnym na parterze, wejście z klatki.  
    powierzchnia:  13,10 m2
    urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna i ciepła woda
    c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej               do celów c.o. 
    c.w.u  - rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej           do celów c.w.u (opomiarowane)
    zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  10,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
Wadium: 100,00 zł.

Lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Administracji nr 3 (siedziba ul. Reymonta 14/4D w Dąbrowie Górniczej)

2. ul. Królowej Jadwigi 25 B/8,    w pawilonie wolnostojącym ,  wejście z zewnątrz pawilonu 
    powierzchnia:  8,70 m2
    urządzenia techniczne:   możliwość podłączenia zimnej wody
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,30 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa 
Wadium: 100,00 zł.

3. ul. Królowej Jadwigi 25B/13,  w pawilonie wolnostojącym, wejście z zewnątrz pawilonu.  
    powierzchnia:  130,20 m2
    urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda, wc.
    c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej               do celów c.o (opomiarowane)
    zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
    spłata kredytu: 0,09 zł miesięcznie
    odsetki od kredytu: 0,13 zł miesięcznie
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 28.02.2019 r .
Branża: handlowa lub usługowa nie uciążliwa  dla  pozostałych  najemców pawilonu.
Wadium: 320,00 zł.

4. ul. Norwida 3 ,   w budynku mieszkalnym, piwnica , wejście z klatki schodowej
    powierzchnia:  32,50 m2
    urządzenia techniczne:   ----------
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Branża:   magazynowa, biurowa lub handlowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł

Lokal użytkowy znajdujący się w zasobach Administracji nr 5 (siedziba ul. Kasprzaka 46 w Dąbrowie Górniczej)

5. ul. Piłsudskiego 32 /XI, w  budynku mieszkalnym, parter wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz
    powierzchnia:  173,00 m2
    urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, ciepła ,c.o. , wc.
    zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
    c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej               do celów c.o. 
    c.w.u  - rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej           do celów c.w.u (opomiarowane)
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  25,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 450,00 zł

Lokal użytkowy znajdujący się w zasobach Administracji nr 6 (siedziba ul. Morcinka 12 w Dąbrowie Górniczej)

6. ul. Morcinka 12/VII, w piwnicy  pawilonu wolnostojącego, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz
    powierzchnia:  213,20 m2
    urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, istnieje możliwość podłączenia c.o.
    zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 530,00 zł

Lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Administracji nr 7 (siedziba ul. Topolowa 32 w Dąbrowie Górniczej)

7. ul. Topolowa 26/5A , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej
    powierzchnia:  16,30 m2
    urządzenia techniczne:    -------
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.

8. ul. Topolowa 26 /3, w budynku mieszkalnym wejście z zewnątrz na tarasie
    powierzchnia:  50,70 m2
    urządzenia techniczne:  energia elektryczna, woda zimna, istnieje możliwość podłączenia c.o.   oraz ciepłej wody
    zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 150,00 zł

9. ul. Topolowa 32/ 7,  w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku
    powierzchnia:  20,10 m2
    spłata kredytu: 0,09 zł miesięcznie
    odsetki od kredytu: 0,07 zł miesięcznie
    urządzenia techniczne:  możliwość podłączenia zimnej i ciepłej wody, brak kanalizacji, brak c.o
    podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
    opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
    VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.

U W A G A: SPÓŁDZIELNIA  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  EWENTUALNE OPÓŹNIENIE  PRZEKAZANIA  LOKALU,  WYNIKAJĄCE  Z  PRZYCZYN LEŻĄCYCH  PO  STRONIE  DOTYCHCZASOWEGO  NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 07.01.2019 r. do godz.15.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:
- dane osobowe lub dane firmy,
- adres lokalu,
- proponowaną opłatę eksploatacyjną,,
- proponowany rodzaj działalności,
- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią:
a)    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L 2016.119.1) oraz 
b)    ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018.1000).  

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU  W  OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY  BEZ  ZAŁĄCZONEGO  DOWODU  WPŁATY  WADIUM  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2019 r. po godz.12.00

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM  ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM  Z LOKALU

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/. 
Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. 
Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.
Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.