RODO

KONTAKT Z  IOD
Inspektor Ochrony Danych – Pani Ewelina Wysocka
e-mail:  poczta@lokator.com.pl

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe oraz większość procesów przetwarzania danych.
W związku z powyższym przedstawiamy Państwu Zasady Przetwarzania Danych Osobowych, które obowiązują w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Dąbrowie Górniczej.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Szanowni Państwo,
bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejsze Zasady służą poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO/GDPR).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Adamieckiego 11 (https://lokator.com.pl).
Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem poczta@lokator.com.pl  lub listownie na adres podany, jako adres siedziby firmy.

Bezpieczeństwo Danych
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.
Aktualnie stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji tak, aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.
Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszych Zasadach.

Kategorie zbieranych danych osobowych
Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • Dane osobowe członków Spółdzielni
  Dane zarejestrowanych członków Spółdzielni przetwarzamy w celu realizacji celów statutowych. Dane te przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Dane osobowe użytkowników
  Dane właścicieli lokali przetwarzamy celem obsługi nieruchomości. Dane te przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Dane osobowe dłużników
  Dane osób zalegających z opłatami wobec spółdzielni przetwarzamy w celu windykacji należności. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych oraz w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń.
 • Dane osobowe najemców i dzierżawców
  Dane osób wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach spółdzielni przetwarzamy celem realizacji umowy najmu i umowy dzierżawy. Dane te podlegają utylizacji po przedawnieniu roszczeń z tytułu umowy najmu. W przypadku braku roszczeń po 5 latach od wygaśnięcia umowy.
 • Dane osób biorących udział w postępowaniu przetargowym
  Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego np. sprzedaży mieszkania lub złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. Wszystkie informacje dotyczące osób/podmiotów, z którymi spółdzielnia na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisze umowę, przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu niszczymy po 3 latach.
 • Monitoring
  Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój prawnie usprawiedliwiony cel. Nagrania przechowujemy przez okres 14 dni, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu. W takim przypadku okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu są udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom z mocy prawa. Gwarantujemy Państwu, że nagrania te nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom oraz są dostępne dla upoważnionych pracowników.
 • Dane dotyczące usterek
  Dane zawarte w zgłoszeniach usterek przetwarzamy celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez naszych mieszkańców, realizując prawnie uzasadniony interes administratora danych. Informacje te przetwarzamy przez okres 5 lat.
 • Korespondencja
  Dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel. Spółdzielnia przechowuje te dane przez 5 lat.
 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy
  Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.
  Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji, kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres 5 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Prawa osób w zakresie danych osobowych
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą, którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek możecie Państwo pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Spółdzielni, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lokator.com.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.
Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

Dodatkowe Informacje
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszych Zasadach, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Adamieckiego 11, zwana dalej AD. 
2.    Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczta@lokator.com.pl.
3.    Monitoring wizyjny realizowany jest jako prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa oraz gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych naruszeń. Obszar monitorowany w siedzibie AD oraz nieruchomościach zarządzanych przez AD jest oznaczony tablicami informacyjnymi oraz piktogramami kamer. 
4.    Dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym administratorowi wsparcie techniczne związane z obsługą monitoringu. 
5.    Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 21 dni, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu.
6.    Każda osoba posiada prawo do usunięcia danych, sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7.    Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.     Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo na adres: poczta@lokator.com.pl.