Wprowadzenie opłat za korespondencję

Wprowadzenie opłat za korespondencję

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele wskazują adres do korespondencji inny niż adres mieszkania. W takich przypadkach wysyłane przez Spółdzielnię do właścicieli lokali  informacje dotyczące rozliczeń i opłat muszą być doręczane za pośrednictwem poczty.  

Do każdego mieszkania Spółdzielnia kieruje rocznie co najmniej 6 przesyłek:

  • 2-krotne rozliczenia wody,
  • wydruk rozliczenia c.o. wraz z wydrukiem nowej opłaty miesięcznej po zmianie zaliczek na c.o.,
  • informację o zmianie stawek opłat,
  • wydruk opłat,
  • uzgodnienie konta lub monit

W przypadku zmiany stawek opłat niezależnych od Spółdzielni, ilość korespondencji doręczanej pocztą wzrasta.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada obowiązek informowania mieszkańców o zmianie wysokości opłat itp., wobec czego wysyłane informacje muszą być doręczane listem poleconym. Ponoszone z tego powodu przez Spółdzielnię koszty generują coraz wyższe kwoty wydatków - opłata za krajowy list polecony wynosi obecnie 5,90zł, a za list polecony zagraniczny 16 zł.

Na podstawie kalkulacji kosztów wysyłki korespondencji przez Spółdzielnię, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Uchwalą nr 10/2019 z dnia 24.06.2019r. wprowadziła obowiązek naliczania opłat za korespondencję, obowiązujący od dnia 1 listopada 2019r. i ustaliła wysokość miesięcznej opłaty na poziomie  4,00 zł/mieszkanie brutto dla 1 wskazanego adresu krajowego i 10zł/mieszkanie brutto dla 1 adresu zagranicznego.

Osoby, które zamierzają zrezygnować z dostarczania korespondencji na wskazany adres, powinny dostarczyć do Spółdzielni pisemną rezygnację. Brak pisemnej dyspozycji spowoduje, że od 01.11.2019r. będzie naliczana opłata za korespondencję.