PRZETARGI

 

PRZETARG

Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni  i dla osób spoza Spółdzielni:

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej  własności następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 5

przy ul. Kozubka 10/69 o pow. 37,60m2, 3 izby, IV piętro (brak c.o. oraz gazu sieciowego) wartość rynkowa prawa własności
z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 40 029,39zł.

AOM Nr 6

przy ul. Tysiąclecia 6/115 o pow. 49,60m2, 3 izby, VI piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 118 870,00zł.

AOM Nr 7

przy ul. Topolowa 26/136 o pow. 49,60m2, 3 izby, III piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 127 370,00zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

1.Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

2.Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2017r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł.

3.Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej (lub wkładu mieszkaniowego), a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

4.Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).

5.Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 05.10.2017r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 5 – ul. Kasprzaka 46                          tel. 32/ 264-25-72
AOM Nr 6 – ul. Morcinka 12                            tel. 32/ 264-24-40
AOM Nr 7 – ul. Topolowa 32                           tel. 32/ 261-20-35

6.W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert.

7.Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

8.Koszt sporządzenia aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej.

9.Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.10.2017r.  

10.Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  12.10.2017r.  

11.Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

12.Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

13.Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.

14.Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl