PRZETARGI

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: remontu dróg dojazdowych i miejsc postojowych ul. Kościuszki 19 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  tel. 32 262 20 33-5 w 314 w godz. 9.00 - 14.00.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2 500 zł .

Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  25.08.2017r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Spółdzielni.

Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Z A R Z Ą D  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

I. Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 1
przy ul. Grynia 3/33 (pop. Dąbskiego) o pow. 50,00m2, 3 izby, I piętro, wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  102 352,81zł.

II. Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 4
przy ul. Adamieckiego 6/78 o pow. 37,60m2, 2 pokoje oraz kuchnia bez okna, IV piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 92 550,00zł.

AOM Nr 5
przy ul. Kozubka 10/69
o pow. 37,60m2, 3 izby, IV piętro (brak c.o. oraz gazu sieciowego) wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 42 136,20zł.

*/Uwaga: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty członków oczekujących, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

1. Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

2. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2017r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł.

3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej (lub wkładu mieszkaniowego), a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

4. UWAGA ! W przypadku ubiegania się o mieszkanie przez członka oczekującego, winien on - przy składaniu oferty - złożyć oświadczenie potwierdzające, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz przedłożyć zaświadczenie wydane przez zarządcę, administratora lub właściciela lokalu mieszkalnego o braku tytułu prawnego do lokalu, w którym posiada stały pobyt.

5. Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania lub wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).

6. Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 31.08.2017r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 1 – ul. Jaworowa 2                             tel. 32/ 262-19-94
AOM Nr 4 – ul. 1 Maja 38A                             tel. 32/ 262-46-77
AOM Nr 5 – ul. Kasprzaka 46                          tel. 32/ 264-25-72

7. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna złożyć deklarację członkowską, wnieść: wpisowe, wymagany udział, zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania.

8. Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

9. Mieszkanie przy ul. Dąbskiego 3/33, które po wniesieniu wkładu mieszkaniowego uzyska status spółdzielczego lokatorskiego prawa nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.

10. Koszt sporządzenia aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będziew Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej.

11. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2017r.  

12. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  07.09.2017r.  

13. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

14.Z asady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.

16. Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl