Praca

Nowoczesne zarządzanie, dbałość o estetykę osiedli i poprawę warunków zamieszkania - to nas wyróżnia. Należymy do grona największych spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego. Istniejemy od 1959 roku. Administrujemy 228 budynkami mieszkalnymi, w których jest 17 014 mieszkań. Od 2019 roku administrowanie tak dużymi zasobami Spółdzielnia wykonuje poprzez 6 Administracji Osiedlowych. Nasze osiedla położone są w różnych rejonach miasta, mają ciekawą architekturę i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zatrudni na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU DS. INSTALACJI SANITARNYCH

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Kluczowe obowiązki:

 • kontrola zgodności realizowanych prac remontowych z dokumentacją, aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • udział w komisjach oceny stanu technicznego oraz przeglądach budynków, lokali i obiektów,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie przedmiarów planowanych robót remontowych,
 • współpraca z Administracjami Osiedli Mieszkaniowych.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe minimum średnie (preferowane wyższe),
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych (gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych),
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat,
 • znajomość pakietu MS Office (w tym Excel i Word) oraz podstawowa znajomość kosztorysowania,
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego z przepisami wykonawczymi,
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych,
 • odpowiedzialność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • pracę w jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w woj. śląskim,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz premie uznaniowe,
 • jednozmianowy system czasu pracy,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów),
 • przyjazną atmosferę.

Ponadto informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: poczta@lokator.com.pl.

Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozostałe dane wskazane na dokumentach aplikacyjnych – na podstawie dobrowolnej zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu i wysłaniu ich do Administratora. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres korespondencyjny Administratora lub poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@lokator.com.pl. Brak podania tych dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału z procesie rekrutacji.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji do momentu przyjęcia bądź odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Adamieckiego 11 moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”. Zgodę można wycofać w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 3.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Osoba składająca aplikację posiada prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciw wobec przetwarzania w związku ze szczególną sytuacją;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

Każdy posiada także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych lub e-mailowo na adres: poczta@lokator.com.pl

 

CV prosimy przesyłać na dres mailowy m.malinowicz@lokator.com.pl.

Kontakt telefoniczny pod numerem 882-788-791.