LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Z A R Z Ą D 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert:

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następującego lokalu mieszkalnego:

AOM 2
przy ul. Kościuszki  58/7
o pow. 38,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, I piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi  158 074,00 zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie.

W lokalu nie ma zameldowanych osób.

Pisemną ofertę należy wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki umieszczonej przed siedzibą Zarządu Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11 w Dąbrowie Górniczej w terminie do dnia 20.07.2021r. do godz. 15:00. Na kopercie musi być zamieszczona informacja: „Przetarg na mieszkanie przy ul. Kościuszki 58/7”.

Wadium w wysokości 15 807,40 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 w terminie do dnia  19.07.2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone (w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników) przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 12.07.2021r. (poniedziałek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 2 - ul. Kościuszki 19                       tel. (32) 262-03-40

W terminie do 23.08.2021r., osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę przekształceniową w wysokości 84,87 zł.

Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub osoba, która wygrała przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2021r.  

Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu  22.07.2021r.  

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

„Regulamin zasiedlania lokali odzyskanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej” zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (32) 262-50-55.

 Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl