PRZETARGI

PRZEATRG

Z A R Z Ą D  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11
Ogłasza przetarg 
w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni

Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do następujących lokali mieszkalnych:
 

AOM Nr 4
Lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 43/213 o pow. 39,10m2, 3 izby, IX piętro. Wartość wkładu  mieszkaniowego wynosi 91 151,71zł.

AOM Nr 5
Lokal mieszkalny przy ul. Osiedle Robotnicze 9/33 o pow. 38,60m2, 3 izby, IV piętro. Wartość wkładu  mieszkaniowego wynosi 78 560,13zł.

AOM Nr 7
Lokal mieszkalny przy ul. Topolowej 26/154 o pow. 48,50m2, 3 izby, V piętro. Wartość wkładu mieszkaniowego wynosi 109 087,40zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU
1.    Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie. 
2.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.01.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł. 
3.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
4.    Zaoferowana wartość wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż wartość podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).
5.    Lokale można oglądać w dniu 3.01.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM nr 4 –  ul. 1-go Maja 38A        tel. 32/ 262-46-77
AOM nr 5 –  ul. Kasprzaka 46         tel. 32/ 264-25-72
AOM nr 7 –  ul. Topolowa 32         tel. 32/ 261-20-35
6.    W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną wartość wkładu mieszkaniowego ustalonego w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania.
7.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
8.    Po wniesieniu wkładu mieszkaniowego mieszkania uzyskają status spółdzielczego lokatorskiego prawa i nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. 
9.    Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo. 
10.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9.01.2019r.  
11.    Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  10.01.2019r.  
12.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
13.    Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
14.    Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.
15.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” ul Adamieckiego 11 41-300 Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w roku 2019”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00zł na konto SM „LOKATOR” PKO BP S.A. Oddział Sosnowiec rachunek nr: 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 19 w godz. 9.00 - 14.00, osoba upoważniona p. Jacek Górka.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2.000,00 zł    na podane wyżej konto.
Oferta wypełniona wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 18.01.2019r do godz. 13:00 w sekretariacie Spółdzielni.
Komisja dokona oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia postępowania przetargowego.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” ul. Adamieckiego 11 41-300 Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonywanie operatów szacunkowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w roku 2019”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00zł na konto SM „LOKATOR” PKO BP S.A. Oddział Sosnowiec rachunek nr: 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 19 w godz. 9.00 - 14.00, osoba upoważniona p. Jacek Górka.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2.000,00zł. na podane wyżej konto.
Oferta wypełniona wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 18.01.2019r do godz. 13:00 w sekretariacie Spółdzielni.
Komisja dokona oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia postępowania przetargowego.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR.

PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetargi nieograniczone na:

I.  Wykonywanie remontów w roku 2019 w zakresie:

- robót ogólnobudowlanych,
- robót instalacyjnych ( wod-kan. c.o, gazu),
- robót elektrycznych,
- dostawy wentylatorów dachowych,
- przeglądów i usług kominiarskich,
- robót polegających na usuwaniu nieprawidłowości występujących w przewodach kominowych,
- remontu dźwigów osobowych i towarowych,
- parkingów, chodników i naprawy nawierzchni,
- robót alpinistycznych.

II. Usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i deodoryzacji.

III. Usługi prześwietlania i ścinania drzew.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 6 000 zł dotyczy pkt. I oraz po 2 000 zł odpowiednio do pkt. II, III.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  18.01.2019r. do godz. 13.00  w sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane  tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie: czyszczenia instalacji kanalizacyjnej, chemicznego czyszczenia instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, chemicznego czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami w zasobach Spółdzielni w 2019r.

 Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2 000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  18.01.2019r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.