PRZETARGI

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: modernizacji oświetlenia klatek schodowych i korytarzy przy zastosowaniu energooszczędnego automatycznego systemu oświetlenia (oświetlenie ruchowe) przy ul. Topolowej 26 kl. III -VII  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  tel. 32 262 20 33-5 w 329 w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2 500 zł .
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  30.07.2018 r. do godz. 17 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni  i dla osób spoza Spółdzielni

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej  własności następującego lokalu:

AOM Nr 2
Lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 7/72
o pow. 50,20m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka razem z wc, 7 piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 121 500,00zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU
1.    Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie. 
2.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2018r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk oferty i druk na wpłatę wadium w kwocie 3000,00zł. w Dziale Członkowskim).
3.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej ceny lokalu, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
4.    Zaoferowana cena lokalu nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).
5.    Lokal można oglądać w dniu 2.08.2018r. (czwartek) w godz.14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM Nr 2 - ul. Kościuszki 19        tel. 32/ 262-03-40
6.    W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną cenę lokalu ustaloną w drodze wyboru ofert.
7.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
8.    Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi osoba wygrywająca przetarg.  Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej. 
9.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.08.2018r.  
10.    Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  9.08.2018r.  
11.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
12.    Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
13.    Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.
14.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl