PRZETARGI

PRZEATRG

Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg 
w formie wyboru ofert na ustanowienie i przeniesienie (w trybie art. 11 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 1
Lokal mieszkalny przy ul. Ludowej 21/22 o pow. 32,60m2, 1 pokój oraz kuchnia bez okna, parter. Wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 75 340,00zł

AOM Nr 3
Lokal mieszkalny przy ul. Słowackiego 2/2 o pow. 31,70m2, 2 izby, parter. Wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 76 084,00zł

AOM Nr 5
Lokal mieszkalny przy ul. Kozubka 10/48
o pow. 46,50m2, 3 izby, IV piętro (brak c.o. oraz gazu sieciowego). Wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 63 609,00zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU
1.    Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie. 
2.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.11.2018r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł. 
3.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej ceny lokalu, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
4.    Zaoferowana cena lokalu nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).
5.    Lokale można oglądać w dniu 29.10.2018r. (poniedziałek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM Nr 1 - ul. Jaworowa 2            tel. 32/ 262-19-94
AOM Nr 3 - ul. Reymonta 14/14D         tel. 32/ 262-03-33
AOM Nr 5 - ul. Kasprzaka 46            tel. 32/ 264-25-72
6.    W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną cenę lokalu ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę lokalu.
7.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
8.    Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej. 
9.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.11.2018r.  
10.    Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  8.11.2018r.  
11.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
12.    Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
13.    Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.
14.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl 

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 2 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach. 
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 4.000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  09.11.2018r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remontu rozdzielni głównej w kl. III oraz modernizacja oświetlenia kl. schodowych  przy zastosowaniu energooszczędnego automatycznego systemu oświetlenia  w Dąbrowie Górniczej przy ul. Reymonta 16 z materiałów własnych Wykonawcy.  

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 4.000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  16.11.2018r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.