PRZETARGI

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Instalacji hydrantowej w zespole garaży wraz z instalacją SAP przy ul. Legionów Polskich 143a w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 5 000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  21.09.2018r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprzaka 62 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 6.500 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  28.09.2018r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni  i dla osób spoza Spółdzielni na ustanowienie odrębnej  własności i sprzedaż następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 7

Lokal mieszkalny przy ul. Topolowej 50/40A o pow. 51,04m2, I piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi  107 140 zł. Lokal do wykończenia we własnym zakresie, program użytkowy: pokój z aneksem kuchennym, pokój oraz łazienka z wc. 

Lokal mieszkalny przy ul. Topolowej 50/40B o pow. 33,37m2, I piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi  70 048 zł. Lokal do wykończenia we własnym zakresie, program użytkowy: pokój z aneksem kuchennym oraz łazienka z wc. 

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU
1.    Lokale mieszkalne zostały utworzone z lokalu użytkowego, w wyniku przeprowadzenia przez Spółdzielnię  prac adaptacyjnych. Lokale te wyposażone są w podejścia i przyłącza do sieci elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz gazu. Pozostałe prace winny być wykonane przez oferentów wyłonionych w wyniku przetargu.
2.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2018r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł. 
3.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej ceny lokalu, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
4.    Zaoferowana cena lokalu nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).
5.    Lokale można oglądać w dniu 04.10.2018r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM Nr 7 - ul. Topolowa 32        tel. 32/ 261-20-35
6.    W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną cenę lokalu ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę lokalu.
7.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
8.    Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Na kupującym ciąży również obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (PCC). Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej. 
9.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2018r.  
10.    Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  11.10.2018r.  
11.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
12.    Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
13.    Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.
14.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl