PRZETARGI

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi  przy ul. Dąbrowskiego 42 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy w zakresie:

 • docieplenia ścian w technologii lekko-mokrej
 • docieplenia stropu nad piwnicą
 • docieplenia stropodachu  wentylowanego
 • wymiany instalacji odgromowej
 • remontu balkonów -balustrady aluminiowe firmy ALUMISTR
 • remontu kominów
 • wykonania pochylni dla niepełnosprawnych
 • remontu daszków nad wejściami, stacją TRAFO i balkonami ostatniej kondygnacji
 • wykonania opaski wokół budynku

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  tel. 32 262 20 33-5 w 314 w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 130 000,00 zł .
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  29.03.2019 r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i instalację:

 • 61 szt. komputerów stacjonarnych PC
 • 60 szt. monitorów LCD 22’’
 • licencji oprogramowania MS Office na 44 stanowiska komputerowe
 • 16 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 czarno-białych

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP O/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach. 
Specyfikacja dostępna jest w pokoju nr 26 lub po opłaceniu należności, możliwa wysyłka w formie elektronicznej.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 26 lub pod numerem tel. 32 262 20 33-5 wew. 323, 352 w godz. 9.00 do 14.00.
Oferta wg wzoru, winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Spółdzielni, przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, uznania lub unieważnienia przetargu.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni do dnia 30.04.2019 r., a Oferent który przetarg wygrał, powiadomiony będzie pisemnie.

PRZETARG

Z A R Z Ą D  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni na zawarcie umowy najmu następującego lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 7
przy ul. Topolowej 50/2b o pow. 33,0m2, Cena wywoławcza miesięcznej kwoty czynszu najmu wynosi 800,00 zł. 

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU.
1.    Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze - składa się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z wc. Aneks kuchenny wyposażony jest w nowe meble kuchenne, kuchenkę indukcyjną, zlew, okap oraz baterię kuchenną. Łazienka z kabiną prysznicową jest kompletnie urządzona. W pokoju zamontowane są karnisze oraz znajduje się dwudrzwiowa szafa z lustrem.
2.    Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną ( ciepła woda z sieci). Umowę na dostawę energii elektrycznej zawiera Najemca we własnym zakresie. 
3.    Niezależnie od zaoferowanego czynszu najmu, Najemca będzie ponosił opłaty za media: w postaci zaliczek na koszty centralnego ogrzewania, zużycia wody i jej podgrzania oraz odprowadzenia ścieków (rozliczane wg zużycia, zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami); również opłatę za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, legalizację wodomierzy i dźwig.
4.    Najemca zobowiązany jest również:
a.    wnieść kaucję zabezpieczającą, stanowiącą 4 – krotność miesięcznego czynszu najmu, wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu (kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca, od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu ew. wierzytelności przysługujących Spółdzielni w dniu opróżnienia lokalu),
b.    złożyć (w formie aktu notarialnego) oświadczenie, w którym Najemca poddaje się egzekucji  i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie najmu instytucjonalnego, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy ( na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 19f ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego); wzór oświadczenia udostępnia Spółdzielnia; opłata za sporządzenie aktu notarialnego  ok. 250 zł. 
c.    ubezpieczyć przedmiot najmu w zakresie odpowiedzialności cywilnej Najemcy .
5.    Umowa najmu zostanie zawarta na okres 1 roku, z możliwością jej przedłużenia. 
6.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 1000,00zł. 
7.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kaucji zabezpieczającej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
8.    Zaoferowana wartość miesięcznej kwoty czynszu najmu nie może być niższa niż wartość podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych pięćdziesięciu  złotych.
9.    Lokal można oglądać w dniu 04.04.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM nr 7 –  ul. Topolowa 32         tel. 32/ 261-20-35
10.    Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest w terminie do 10 dni (od daty ogłoszenia wyników przetargu) wpłacić kaucję oraz podpisać umowę najmu  lokalu, a następnie w terminie 7 dni przedłożyć w Spółdzielni oświadczenie 
o którym mowa w pkt. 4 oraz umowę ubezpieczenia lokalu. Wydanie kluczy nastąpi w dniu przedłożenia  przez Najemcę oświadczenia i polisy OC lub w najbliższym dniu roboczym. 
11.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie 
lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
12.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2019r.  
13.    Informacja o wyborze oferty  podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  11.04.2019r.  
14.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
15.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowskim  osobiście lub telefonicznie - nr tel. 32 262-50-55.
16.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest  na stronie internetowej Spółdzielni www.lokator.com.pl

PRZETARG

Z A R Z Ą D  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

I. Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie     spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 3
przy ul. Norwida 5/39
o pow. 60,20m2, 4 izby,  IV piętro, wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  176 663,67zł. 
mieszkanie obciążone kredytem mieszkaniowym

II. Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych: 

AOM Nr 2
przy ul. Łukasińskiego 11/176
o pow. 50,40m2, 3 izby, VII piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 153 782,00zł.

AOM Nr 4
przy ul. Adamieckiego 6/67
o pow. 37,80m2, 3 izby,  I piętro,  wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 109 888,00zł.

AOM Nr 6
przy ul. Cieszkowskiego 16/46 o pow. 38,80m2, 3 izby, parter wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 108 721,00zł.

przy ul. Tysiąclecia 1/18 o pow. 30,15m2, 2 izby, II piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 70 990,00zł.

AOM Nr 7
przy ul. Topolowej 28/64
o pow. 29,50m2, 2 izby, II piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 77 020,00zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU
1. Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie. 
2. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.04.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł. 
3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej (lub wkładu mieszkaniowego), a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
3. Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania lub wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).
4. Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 4.04.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM Nr 2 – ul. Kościuszki 19            tel. 32/ 262 03 40
AOM Nr 3 – ul. Reymonta 14/4D        tel. 32/ 262 03 33
AOM Nr 6 – ul. Morcinka 12            tel. 32/ 264 24 40
AOM Nr 7 – ul. Topolowa 32            tel. 32/ 261 20 35
5. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania.
6. Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie 
lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
7. Lokal mieszkalny przy ul. Norwida 5/39 obciążone jest kredytem mieszkaniowym zgodnie z Ustawą z dnia 30.11.1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów premii gwarancyjnych (Dz.U. z dnia 2018r. 2529). Stan kredytu na 31.03.2019r. wynosi 101 912,72zł Miesięczne raty na 2019r. wynoszą 205,88zł i będą ulegać zmianie z uwagi na coroczne ustalenie normatywu (obecnie 3.42). Oddłużenie mieszkania zgodnie z art. 10a ust.1 w/w ustawy nastąpi z dniem 31.12.2022r. Wysokość spłat kredytu do 31.12.2022r. wynosi ok. 10000,00zł. Po przekształceniu na odrębną własność należy dokonać zwrotu do banku 30% nominału w kwocie 5005,33zł.
Mieszkanie po wniesieniu wkładu uzyskuje status spółdzielczego lokatorskiego prawa 
i nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo. 
8. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2019r.  
9. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  11.04.2019r.  
10. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.
11. Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
12. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.
13. Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl