PRZETARGI

PRZETARG
Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11
Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni  i dla osób spoza Spółdzielni na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej  własności następującego lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 2
przy ul. Kościuszki 7/6
o pow. 34,20m2, 3 izby, I piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 78 560,00zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU
1.    Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie. 
2.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2018r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł. 
3.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej ceny mieszkania, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
4.    Zaoferowana cena mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).
5.    Lokal mieszkalny  można oglądać w dniu 05.04.2018r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM Nr 2 - ul. Kościuszki 19    tel. 32/ 262-03-40
6.    W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert.
7.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
8.    Koszt sporządzenia aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej. 
9.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.04.2018r.  
10.    Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  12.04.2018r.  
11.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
12.    Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
13.    Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.
14.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: wymiany pionów instalacji wod-kan i poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 29 a w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00. 
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 4 000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  13.04.2018r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.