PRZETARGI

PRZETARG
Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 Ogłasza przetargw formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni na zawarcie umowy najmu następującego lokalu mieszkalnego  :

AOM Nr 7
przy ul. Topolowej 50/2b o pow. 33,0m2, Cena wywoławcza miesięcznej kwoty czynszu najmu wynosi 700,00 zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze - składa się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z wc. Aneks kuchenny wyposażony jest w nowe meble kuchenne, kuchenkę indukcyjną, zlew, okap oraz baterię kuchenną. Łazienka z kabiną prysznicową jest kompletnie urządzona. W pokoju zamontowane są karnisze oraz znajduje się dwudrzwiowa szafa z lustrem.

Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną ( ciepła woda z sieci). Umowę na dostawę energii elektrycznej zawiera Najemca we własnym zakresie.

Niezależnie od zaoferowanego czynszu najmu, Najemca będzie ponosił opłaty za media: w postaci zaliczek na koszty centralnego ogrzewania, zużycia wody i jej podgrzania oraz odprowadzenia ścieków (rozliczane wg zużycia, zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami); również opłatę za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, legalizację wodomierzy i dźwig.

Najemca zobowiązany jest również:

  • wnieść kaucję zabezpieczającą, stanowiącą 2 – krotność miesięcznego czynszu najmu, wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu (kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca, od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu ew. wierzytelności przysługujących Spółdzielni w dniu opróżnienia lokalu),
  • złożyć (w formie aktu notarialnego) oświadczenie, w którym Najemca poddaje się egzekucji  i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie najmu instytucjonalnego, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy ( na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 19f ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego); wzór oświadczenia udostępnia Spółdzielnia; opłata za sporządzenie aktu notarialnego  ok. 250 zł.
  • ubezpieczyć przedmiot najmu w zakresie odpowiedzialności cywilnej Najemcy .
  • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 1 roku, z możliwością jej przedłużenia.
  • Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 1000,00zł.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kaucji zabezpieczającej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Zaoferowana wartość miesięcznej kwoty czynszu najmu nie może być niższa niż wartość podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych pięćdziesięciu  złotych.

Lokal można oglądać w dniu 11.07.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM nr 7 –  ul. Topolowa 32              tel. 32/ 261-20-35

Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest w terminie do 10 dni (od daty ogłoszenia wyników przetargu) wpłacić kaucję oraz podpisać umowę najmu  lokalu, a następnie w terminie 7 dni przedłożyć w Spółdzielni oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 oraz umowę ubezpieczenia lokalu. Wydanie kluczy nastąpi w dniu przedłożenia  przez Najemcę oświadczenia i polisy OC lub w najbliższym dniu roboczym.

Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2019r.  

Informacja o wyborze oferty  podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  18.07.z2019r.  

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowskim  osobiście lub telefonicznie - nr tel. 32 262-50-55.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest  na stronie internetowej Spółdzielni www.lokator.com.pl

PRZETARG
Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

I. Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie     spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych:

AOM Nr 3

przy ul. Reymonta 16/80 o pow. 33,40m2, 1 pokój, kuchnia (ślepa), 
I piętro,  wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi 87 422,93 zł.

II. Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 3

przy ul. Królowej Jadwigi 25/95 o pow. 47,90m2, 3 izby, 
IX piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem
w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi
128 722,33 zł  (w lokalu do odtworzenia jest instalacja gazowa oraz elektryczna)

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej (lub wkładu mieszkaniowego), a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania lub wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).

Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 11.07.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 3 - ul. Reymonta 14/4D                    tel. 32/ 262 03 33

AOM Nr 7 - ul. Topolowa 32                          tel. 32/261 20 35

W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert.

Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie
lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

Lokal mieszkalny przy ul. Reymonta 16/80 po wniesieniu wkładu mieszkaniowego uzyska status spółdzielczego lokatorskiego prawa i nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2019r.  

Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  18.07.2019r.  

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiana 9 szt. pionów instalacji wody zimnej ,ciepłej ,cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz konserwacja pionów instalacji gazowej  i c.o. przy ul. Legionów Polskich 119 pion .m. nr 2(ł i k) , 21(ł i k) 47(ł -k) , 76(ł - k) 80 (ł - k), 3(ł) ,79(k).

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 11.07.2019 do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiana 22 pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz konserwacja pionów instalacji gazowej i c.o. budynku mieszkalnym przy ul. Grynia 15 -pion m. nr 3,4,69,71,104,105,138,139,140,165,166,167,190,192 z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 900 - 1400.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 10 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  19.07.2019r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remont rozdzielni głównych- BEW w kl. II,III, i IV oraz 12 szt. tablic podpionowych w kl. I-IV. Modernizacja oświetlenia kl. schodowych i korytarzy piwnic kl. I-IV w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ludowa 11 z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 6 000,00 zł .
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 19.07.2019 do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: malowanie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów Polskich 129 kl. I-III w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 8000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  19.07.2019r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remont rozdzielni głównych- BEW w kl. II,III, i IV . Modernizacja oświetlenia kl. schodowych i korytarzy piwnic kl. I-IV w Dąbrowie Górniczej przy ul. Leśna 5 z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 5 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 26.07.2019 do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiana 22 pionów wod-kan, pion łazienkowy (5szt) m.nr 4,64,84,101,124, pion łazienkowo-kuchenny(8szt) m.nr 2,23,62,63,82,102,103,123 ,pion kuchenny(9szt) 4,64,84,101,124,21,61,81,104 przy ul. Adamieckiego 6 z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie  7 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 26.07.2019 do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiana pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz konserwacja pionów instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowa 32 (4 piony) pion m. nr 41 i 54(bez pionu wc) z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 900 - 1400.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 3 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  9.08.2019r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remont rozdzielni głównych- BEW w kl. I-VI. Modernizacja oświetlenia kl.schodowych i korytarzy piwnic kl.I-VI w Dąbrowie Górniczej przy ul.Leśna7 z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 8 000,00 zł .
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 31.07.2019 do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.