Fundusze Unijne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 17 marca 2022 roku podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach Umowę o dofinansowanie nr 2022EP10035 na realizację projektu pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM „Lokator” w Dąbrowie Górniczej z wykorzystaniem instalacji OZE”

NR POIS.01.07.01-00-0037/21 w ramach Poddziałania POIS.01.07.01  Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Działania POIS.01.07.00  - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 -  Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez znaczącą poprawę efektywności energetycznej budynków.

Przedmiotem  projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 16 i Żeromskiego 13 w Dąbrowie Górniczej.

Termin realizacji projektu zaplanowany jest od 27 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 144 642,00 PLN, w tym wartość dofinansowania stanowi
kwotę do 3 398 280,21 PLN.
Obecnie rozpoczęto procedurę wyboru wykonawców.

W ramach termomodernizacji przewidziane jest wykonanie prac remontowych polegających m.in. na:

1.      Dociepleniu ścian zewnętrznych,
2.      Dociepleniu stropów piwnic wełną mineralną,
3.      Dociepleniu stropodachu wentylowanego wełną mineralną,
4.      Wymianie drzwi zewnętrznych,
5.      Wymianie instalacji odgromowej,
6.      Wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb części wspólnych.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej i wizualnej budynków, ograniczenie ich energochłonności, obniżenie kosztów eksploatacji gospodarstw domowych (w tym obniżenie kosztów centralnego ogrzewania), a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców osiedla.

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lokator” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM „Lokator” w Dąbrowie Górniczej z wykorzystaniem instalacji OZE”, NR POIS.01.07.01-00-0037/21 w ramach Poddziałania POIS.01.07.01  Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Działania POIS.01.07.00  - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 -  Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).