Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie Art.83 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/2024 z dnia 25.03.2024r. zwołuje Walne  Zgromadzenie  odbywane w 6 częściach  w dniach  9,14,15,16,21,22 maja 2024r.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji:
  a) Skrutacyjno – Mandatowej,
  b) Uchwał  i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
 7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności  w 2023r.
 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z badania. 
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2023r. 
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w 2023r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2023r.
  c) podziału  nadwyżki  bilansowej netto za 2023r.
 11. Przeprowadzenie głosowań w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023r. – podjęcie uchwał.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
 13. Zapoznanie się z Informacją n/t realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.
 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę zespołu garaży na działkach nr 5091 oraz 5092 o łącznej powierzchni 1146 m2 przy ul. 1 Maja w Dąbrowie Górniczej – podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie  art.83 ust. 11  Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 24.04.2024r.,w trybie  określonym w § 23 ust.2 i 3 Statutu Spółdzielni. Projekt uchwały  musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Materiały przygotowane przez Zarząd Spółdzielni, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,  dostępne będą  na stronie internetowej www.lokator.com.pl  oraz wyłożone zostaną do wglądu członków od dnia 18.04.2024r., 

 • w siedzibach Administracji Osiedli Mieszkaniowych Nr 1- 6: poniedziałek  7.00-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00.
 • w Biurze Zarządu SM „Lokator”, Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 11 w Dziale  Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych  pokój nr 16 poniedziałek 7.00-17.00, wtorek , środa, czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00.

Członkowie zainteresowani zapoznaniem się z materiałami proszeni są o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie z właściwą Administracją Osiedlową bądź Działem Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych.

Projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie  określonym  w § 23 ust.2 i 3 Statutu, wyłożone zostaną  do wglądu dnia 25.04.2024r.

Zgodnie z art.83 ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 06.05.2024 r.  Poprawki można składać na piśmie w siedzibie Administracji  Osiedla  Mieszkaniowego lub w Biurze Zarządu SM „Lokator” przy   ul. Adamieckiego 11 w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych  pokój nr 16.

Członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.